Matthew 7 – Commentary

Matthew 7 Commentary

  Matthew 7 (17.5 KiB, 253 hits)

Link to Plain Text Translation

Matthew 7: Kata Matthaion 7 : ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 7

Last updated 11th April 2012

1. Do not judge others, so that you are also not judged.
Μὴ κρίνετε, ἵνα μὴ κριθῆτε·

2. For you will also be judged with the same judgement that you use to judge others and you will be measured by the same measure you use.
ἐν γὰρ κρίματι κρίνετε κριθήσεσθε καὶ ἐν μέτρῳ μετρεῖτε μετρηθήσεται ὑμῖν.
measure” – metro – μέτρῳ This is the origin of the words “Meter” and “Metre” and their derivatives – kilometre (literally a thousand measures), speedometer etc.

3. And why do you observe the speck of dust that is in your brother’s eye, but fail to notice the plank of wood which is in your own eye?
τί δὲ βλέπεις τὸ κάρφος τὸ ἐν τῷ ὀφθαλμῷ τοῦ ἀδελφοῦ σου, τὴν δὲ ἐν τῷ σῷ ὀφθαλμῷ δοκὸν οὐ κατανοεῖς;

4. Or how can you say to your brother:
“Let me pull the speck out of your eye”
when – look! – a whole plank is in your own eye
?
πῶς ἐρεῖς τῷ ἀδελφῷ σου· ἄφες ἔκβαλω τὸ κάρφος ἐκ τοῦ ὀφθαλμοῦ σου, καὶ ἰδοὺ δοκὸς ἐν τῷ ὀφθαλμῷ σοῦ;
whole – this word does not occur in the Greek, but is here added for emphasis

5. You hypocrite! First pull the plank out of your own eye, and then you will see clearly to remove the speck from your brother’s eye.
ὑποκριτά ἔκβαλε πρῶτον ἐκ τοῦ ὀφθαλμοῦ σοῦ τὴν δοκόν, καὶ τότε διαβλέψεις ἐκβαλεῖν τὸ κάρφος ἐκ τοῦ ὀφθαλμοῦ τοῦ ἀδελφοῦ σου.

6. Do not give what is holy to dogs, and do not throw your pearls before pigs, so that they would not trample them under their feet, and turn, and tear you into pieces.
Μὴ δῶτε τὸ ἅγιον τοῖς κυσὶν μηδὲ βάλητε τοὺς μαργαρίτας ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν χοίρων, μήποτε καταπατήσουσιν αὐτοὺς ἐν τοῖς ποσὶν αὐτῶν καὶ στραφέντες ῥήξωσιν ὑμᾶς.
pearls” – “margaritas” μαργαρίτας – The origin of words such as a “Margarita” pizza, the name Margaret, and even, apparently, the word “Margarine“!

7. Keep asking, and it shall be given to you; keep seeking, and you will find it; keep knocking, and it shall be opened to you.
Αἰτεῖτε καὶ δοθήσεται ὑμῖν ζητεῖτε καὶ εὑρήσετε, κρούετε καὶ ἀνοιγήσεται ὑμῖν·

8. For everyone that keeps asking will receive, and everyone that keeps seeking will find, and to the person that keeps knocking it shall be opened.
πᾶς γὰρ αἰτῶν λαμβάνει καὶ ζητῶν εὑρίσκει καὶ τῷ κρούοντι ἀνοιγήσεται.

9. Or is there any man among you who would give his son a stone, if he asks for bread?
τίς ἐξ ἐστιν ὑμῶν ἄνθρωπος, ὃν αἰτήσει υἱὸς αὐτοῦ ἄρτον, μὴ λίθον ἐπιδώσει αὐτῷ;

10. Or who would give his son a serpent, if he asks for a fish?
καὶ ἰχθὺν αἰτήσει, μὴ ὄφιν ἐπιδώσει αὐτῷ;
“fish – ichthun –ἰχθὺν Is this the first occurrence in Matthew’s Gospel of the word “ichthus” (here using a variant accusative form), which came to characterise the Christian faith

11. If you then, being evil, know how to give good gifts to your children, will your Father, who is in Heaven, not give good gifts to people who ask Him?
εἰ οὖν ὑμεῖς πονηροὶ ὄντες οἴδατε δόματα ἀγαθὰ διδόναι τοῖς τέκνοις ὑμῶν πόσῳ μᾶλλον πατὴρ ὑμῶν ἐν τοῖς οὐρανοῖς δώσει ἀγαθὰ τοῖς αἰτοῦσιν αὐτόν.
good” – agatha – ἀγαθὰ like in the name “Agatha” – Agatha Christie etc

12. Therefore, do to others what you wish that others would do to you, in all things. For this summarises the teachings of the Law and the Prophets.
Πάντα οὖν ὅσα ἐὰν θέλητε ἵνα ποιῶσιν ὑμῖν οῖ ἄνθρωποι οὕτως καὶ ὑμεῖς ποιεῖτε αὐτοῖς οὗτος γάρ ἐστιν νόμος καὶ οἱ προφῆται.
summarises” in Greek, simply “is” – estin – ἐστιν

13. Take the narrow gate, for wide and broad is the path that leads to destruction, and there are many who go along there.
Εἰσέλθατε διὰ τῆς στενῆς πύλης· ὅτι πλατεῖα καὶ εὐρύχωρος ὁδὸς ἀπάγουσα εἰς τὴν ἀπώλειαν καὶ πολλοί εἰσιν οἱ εἰσερχόμενοι δι’ αὐτῆς·

14. But the gate is tight, and the way is narrow which leads to life, and there are few people who find it.
ὅτι στενὴ πύλη καὶ τεθλιμμένη ὁδὸς ἀπάγουσα εἰς τὴν ζωὴν καὶ ὀλίγοι εἰσὶν οἱ εὑρίσκοντες αὐτήν.

15. Beware of false-prophets, who come to you in sheep’s clothing, but inwardly they are greedy wolves.
Προσέχετε ἀπὸ τῶν ψευδοπροφητῶν οἵτινες ἔρχονται πρὸς ὑμᾶς ἐν ἐνδύμασιν προβάτων ἔσωθεν δὲ εἰσιν λύκοι ἅρπαγες.

16. You will know them by the fruits they bear. Do men gather grapes from thorns, or figs from thistles?
ἀπὸ τῶν καρπῶν αὐτῶν ἐπιγνώσεσθε αὐτοὺς. μήτι συλλέγουσιν ἀπὸ ἀκανθῶν σταφυλὰς ἀπὸ τριβόλων σῦκα;

17. Even so, every good tree bears good fruit, but a diseased tree bears diseased fruit.
οὕτως πᾶν δένδρον ἀγαθὸν καρποὺς καλοὺς ποιεῖ, τὸ δὲ σαπρὸν δένδρον καρποὺς πονηροὺς ποιεῖ.
good tree bears good fruit” – in Greek, literally every good tree bears beautiful (or excellent) fruit ἀγαθὸν agathon – good,καλοὺς kalous – beautiful
diseased tree” – in Greek, rotten – σαπρὸν
diseased fruit” – in Greek, evil – πονηροὺς

18. A good tree cannot bear bad fruit, neither can a diseased tree bear good fruit.
οὐ δύναται δένδρον ἀγαθὸν καρποὺς πονηροὺς ποιεῖν, οὐδὲ δένδρον σαπρὸν καρποὺς καλοὺς ποιεῖν.
bear – poiein –ποιεῖν Instead of the first ποιεῖν in this verse, other versions of the Greek Text have ἐνεγκεῖν (enengkein) which means to carry, or bear where ποιεῖν means to do, make or produce

19. Every tree that does not bear good fruit is chopped down, and thrown into the fire.
πὰν δένδρον μὴ ποιοῦν καρπὸν καλὸν ἐκκόπτεται καὶ εἰς πῦρ βάλλεται.
tree – dendron –δένδρον like “Rhodedendron” – literally “Rose-Tree”. Rhoda – Rose

20. Therefore you will know them by their fruits.
ἄρα γε ἀπὸ τῶν καρπῶν αυτῶν ἐπιγνώσεσθε αὐτούς.

21. Not everyone who says to Me: “Lord, Lord” will enter the Kingdom of Heaven, but only he who does the will of My Father who is in Heaven.
Οὐ πᾶς λέγων μοι· κύριε κύριε εἰσελεύσεται εἰς τὴν βασιλείαν τῶν ουρανῶν, ἀλλ’ ποιῶν τὸ θέλημα τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν τοῖς οὐρανοῖς.

22. Many people will say to Me on that day:
“Lord, Lord, did we not prophesy in Your name? And did we not in Your name cast out devils? And did we not in Your name perform many miraculous deeds?”

πολλοὶ ἐροῦσιν μοι ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ· κύριε κύριε οὐ τῷ σῷ ὀνόματι ἐπροφητεύσαμεν καὶ τῷ σῷ ὀνόματι δαιμόνια ἐξεβάλομεν, καὶ τῷ σῷ ὀνόματι δυνάμεις πολλὰς ἐποιήσαμεν;
day” – hemerai – ἡμέρᾳ. This is the root of the English word “ephemeral”, literally meaning something that only exists for one day. Ephemeral is a conflation of two Greek words – “Epi” and “Hemera”

23. And then I will say to them:
“I never fully knew you. Depart from Me, you doers of evil”.

καὶ τότε ὁμολογήσω αὐτοῖς ὅτι οὐδέποτε ἔγνων ὑμᾶς· ἀποχωρεῖτε ἀπ’ ἐμοῦ οἱ ἐργαζόμενοι τὴν ἀνομίαν.

24. Therefore if anyone hears these sayings which I speak, and does them, I will compare him to a wise man who built his house upon a rock.
πᾶς οὖν ὅστις ἀκούει μου τοὺς λόγους τούτους καὶ ποιεῖ αὐτοὺς ὁμοιωθήσεται ἀνδρὶ φρονίμῳ, ὅστις ᾠκοδόμησεν αὐτοῦ τὴν οἰκίαν ἐπὶ τὴν πέτραν·

25. The rain fell, the floods came and the winds blew, and beat upon that house, and it did not fall, for it was built on a rock.
καὶ κατέβη βροχὴ καὶ ἦλθον οἱ ποταμοὶ καὶ ἔπνευσαν οἱ ἄνεμοι καὶ προσέπεσαν τῇ οἰκίᾳ ἐκείνη καὶ οὐκ ἔπεσεν, τεθεμελίωτο γὰρ ἐπὶ τὴν πέτραν.
floods” – in Greek “Rivers” – potamoi – ποταμοὶ This is like “hippopotamus” – literally, “river-horse” – (hippo-horse)
blew” – epneusan – ἔπνευσαν like “pneuma”, meaning spirit – ἔπνευσαν

26. Everyone that hears these sayings which I speak, and does not do them, I will compare him to a foolish man, who built his house upon the sand.
καὶ πᾶς ἀκούων μου τοὺς λόγους τούτους καὶ μὴ ποιῶν αὐτοὺς ὁμοιωθήσεται ἀνδρὶ μωρῷ ὅστις ᾠκοδόμησεν αὐτοῦ τὴν οἰκίαν ἐπὶ τὴν ἄμμον·

27. And the rain fell, the floods came and the winds blew, and beat upon that house, and it fell, and it fell greatly.”
καὶ κατέβη βροχὴ καὶ ἦλθον οἱ ποταμοὶ καὶ ἔπνευσαν οἱ ἄνεμοι καὶ προσέκοψαν τῇ οἰκίᾳ ἐκείνῃ, καὶ ἔπεσεν καὶ ἢν πτῶσις αὐτῆς μεγάλη.

28. And it happened,when Jesus had finished these teachings, that the people were astonished at His teaching.
καὶ ἐγένετο ὅτε ἐτέλεσεν Ἰησοῦς τοὺς λόγους τούτους ἐξεπλήσσοντο οἱ ὄχλοι ἐπὶ τῇ διδαχῇ αὐτοῦ·

29. For He taught them as Someone who had great authority, and not as one of the Scribes.
ἦν γὰρ διδάσκων αὐτοὺς ὡς ἐξουσίαν ἔχων καὶ οὐχ ὡς οἱ γραμματεῖς αὐτῶν.
Someone who had great authority” – in Greek, “as having authority” – “hos exousian echon” – ὡς ἐξουσίαν ἔχων

Back to top of page
Link to Plain Text Translation of Matthew 7
On to Commentary on Matthew 8

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *