Matthew 25 – Commentary

Matthew 25 Commentary

  Matthew 25 (21.0 KiB, 280 hits)

Link to Plain Text Translation

Matthew 25 : Kata Matthaion 25: ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 25

Last updated 25th May 2012

1. Then the Kingdom of Heaven will be like ten young ladies who took their lamps to go to meet the bridegroom.
Τότε ὁμοιωθήσεται βασιλεία τῶν οὐρανῶν δέκα παρθένοις, αἵτινες λαβοῦσαι τὰς λαμπάδας ἑαυτῶν ἐξῆλθον εἰς ὑπάντησιν τοῦ νυμφίου.

2. Five of them were foolish and five were sensible.
πέντε δὲ ἐξ αὐτῶν ἦσαν μωραὶ καὶ πέντε φρόνιμοι.

3. Those who were foolish took their lamps but did not take with them any oil.
αἱ γὰρ μωραὶ λαβοῦσαι τὰς λαμπάδας αὐτῶν οὐκ ἔλαβον μεθ’ ἑαυτῶν ἔλαιον.

4. The sensible ones took oil in their oil jars along with their lamps.
αἱ δὲ φρόνιμοι ἔλαβον ἔλαιον ἐν τοῖς ἀγγείοις μετὰ τῶν λαμπάδων ἑαυτῶν.

5. As the bridegroom was late, they all dozed off and slept.
χρονίζοντος δὲ τοῦ νυμφίου ἐνύσταξαν πᾶσαι καὶ ἐκάθευδον.

6. In the middle of the night, there was a loud cry:
“Look, the bridegroom, come to meet him
!”
μέσης δὲ νυκτὸς κραυγὴ γέγονεν· ἰδοὺ νυμφίος, ἐξέρχεσθε εἰς ἀπάντησιν.

7. Then those young ladies all woke up and trimmed their lamps.
τότε ἠγέρθησαν πᾶσαι αἱ παρθένοι ἐκεῖναι καὶ ἐκόσμησαν τὰς λαμπάδας ἑαυτῶν.

8. The foolish ones said to the sensible ones:
“Give us some of your oil, as our lamps are going out
.”
αἱ δὲ μωραὶ ταὶς φρονίμοις εἶπαν· δότε ἡμῖν ἐκ τοῦ ἐλαίου ὑμῶν ὅτι αἱ λαμπάδες ἡμῶν σβέννυνται.

9. The sensible ones replied:
“No, in case there is not enough for us and you.Rather go to those who sell and buy some
.”
ἀπεκρίθησαν δὲ αἱ φρόνιμοι λέγουσαι· μήποτε οὐ μὴ ἀρκέσῃ ἡμῖν καὶ ὑμῖν· πορεύεσθε μᾶλλον πρὸς τοὺς πωλοῦντας καὶ ἀγοράσατε ἑαυταῖς.

10. While they were gone away to buy some the bridegroom came and those young ladies who were ready entered with him into the wedding and the door was shut.
ἀπερχομένων δὲ αὐτῶν ἀγοράσαι ἦλθεν νυμφίος, καὶ αἱ ἕτοιμοι εἰσῆλθον μετ’ αὐτοῦ εἰς τοὺς γάμους καὶ ἐκλείσθη θύρα.

11. Later the other young ladies also came, and said:
“Lord, Lord, open to us
.”
ὕστερον δὲ ἔρχονται καὶ αἱ λοιπαὶ παρθένοι λέγουσαι· κύριε κύριε, ἄνοιξον ἡμῖν.

12. He answered them in reply:
“Truly I tell you, I do not know you
.”
δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν· ἀμὴν λέγω ὑμῖν, οὐκ οἶδα ὑμᾶς.

13. Be alert then, because you do not know the day or the hour.
γρηγορεῖτε οὖν ὅτι οὐκ οἴδατε τὴν ἡμέραν οὐδὲ τὴν ὥραν.
Be alert” – gregoreite – γρηγορεῖτε – This is the root of the masculine name “Gregory” and the adjective “Gregorian”, via Latin

14. Like when a man who was going on a journey called his slaves and entrusted his possessions to them.
Ὥσπερ γὰρ ἄνθρωπος ἀποδημῶν ἐκάλεσεν τοὺς ἰδίους δούλους καὶ παρέδωκεν αὐτοῖς τὰ ὑπάρχοντα αὐτοῦ,

15. And to one he gave five talents, to another he gave two talents, and to yet another he gave one talent, to each according to his ability, and he left on his journey.
καὶ μὲν ἔδωκεν πέντε τάλαντα δὲ δύο, δὲ ἓν, ἑκάστῳ κατὰ τὴν ἰδίαν δύναμιν καὶ ἀπεδήμησεν.
yet – this word does not occur in the Greek, but is here added for clarity

16. Going immediately the one with five talents worked and earned another five to add to these ones.
εὐθέως πορευθεὶς τὰ πέντε τάλαντα λαβὼν ἠργάσατο ἐν αὐτοῖς καὶ ἐκέρδησεν ἄλλα πέντε·

17. In the same way the one with two talents earned another two.
ὡσαύτως τὰ δύο ἐκέρδησεν ἄλλα δύο.

18. But the one with one talent went and dug the ground and hid his master’s money there.
δὲ τὸ ἓν λαβὼν ἀπελθὼν ὤρυξεν γῆν καὶ ἔκρυψεν τὸ ἀργύριον τοῦ κυρίου αὐτοῦ.
money – literally “silver” – argurion – ἀργύριον Because a talent was such a large sum of money, it was denominated in precious metals such as silver and gold

19. After a long time the master of those slaves came and settled accounts with them.
μετὰ δὲ πολὺν χρόνον ἔρχεται κύριος τῶν δούλων ἐκείνων καὶ συναίρει λόγον μετ’ αὐτῶν.

20. And the one with five talents came forward and brought five more talents saying:
“Master, you gave me five talents. Look I have gained another five talents
.”
καὶ προσελθὼν τὰ πέντε τάλαντα λαβὼν προσήνεγκεν ἄλλα πέντε τάλαντα λέγων· κύριε· πέντε τάλαντα μοι παρέδωκας· ἴδε ἄλλα πέντε τάλαντα ἐκέρδησα.

21. His master said to him:
“Well done, you good and faithful servant, you have been faithful over a few things, I will make you ruler over many things. Enter into the joy of your Lord
.”
ἔφη αὐτῷ κύριος αὐτοῦ· εὖ, δοῦλε ἀγαθὲ καὶ πίστε, ἐπὶ ὀλίγα ἦς πιστός, ἐπὶ πολλῶν σε καταστήσω· εἴσελθε εἰς τὴν χαρὰν τοῦ κυρίου σου.

22. And coming forward the one with two talents also said:
“Master, you gave me two talents. Look I have gained two other talents
.”
προσελθὼν καὶ τὰ δύο τάλαντα εἶπεν· κύριε, δύο τάλαντα μοι παρέδωκας· ἴδε ἄλλα δύο τάλαντα ἐκέρδησα.

23. His master said to him :
“Well done, you good and faithful servant. You have been faithful over a few things, I will make you ruler over many things. Enter into the joy of your master
.”
ἔφη αὐτῷ κύριος αὐτοῦ· εὖ, δοῦλε ἀγαθὲ καὶ πιστέ, ἐπὶ ὀλίγα ἦς πιστός, ἐπὶ πολλῶν σε καταστήσω· εἴσελθε εἰς τὴν χαρᾶν τοῦ κυρίου σου.

24. Also coming forward the one who had received one talent said:
“Master, I knew that you are a hard man, reaping where you have not sown, and gathering from where you have not scattered
.
προσελθὼν δὲ καὶ τὸ ἓν τάλαντον εἰληφὼς εἶπεν· κύριε, ἔγνων σε ὅτι σκληρὸς εἶ ἄνθρωπος, θερίζων ὅπου οὐκ ἔσπειρας καὶ συνάγων ὅθεν οὐ διεσκόρπισας,

25. And I was afraid, and I went and I hid your talent in the ground. Here, take your money.”
καὶ φοβηθεὶς ἀπελθὼν ἔκρυψα τὸ τάλαντον σου ἐν τῇ γῇ· ἴδε ἔχεις τὸ σόν.

26. His master answered him in reply:
“You wicked and lazy slave, so you know that I reap where I have not sown and that I gather from where I have not scattered
?
ἀποκριθεὶς δὲ κύριος αὐτοῦ εἶπεν αὐτῷ· πονηρὲ δοῦλε καὶ ὀκνηρέ, ᾔδεις ὅτι θερίζω ὅπου οὐκ ἔσπειρα καὶ συνάγω ὅθεν οὐ διεσκόρπισα;

27. Then you should have placed my money at the bank, so that upon my return I could have received back my money with interest.
ἔδει σε οὖν βαλεῖν τὰ ἀργύρια μου τοῖς τραπεζίταις καὶ ἐλθὼν ἐγὼ ἐκομισάμην ἂν τὸ ἐμὸν σὺν τόκῳ.

28. Therefore take the talent from him and give it to the one with ten talents….”
ἄρατε οὖν ἀπ’ αὐτοῦ τὸ τάλαντον καὶ δότε τῷ ἔχοντι τὰ δέκα τάλαντα·

29. (For to everyone who has, more will be given , and he will have in abundance, but he who does not have, even what he has will be taken away from him.)
τῷ γὰρ ἔχοντι παντὶ δοθήσεται καὶ περισσευθήσεται, τοῦ δὲ μὴ ἔχοντος καὶ ἔχει ἀρθήσεται ἀπ’ αὐτοῦ.

30. “…And throw out the worthless slave into the outer darkness.” There will be weeping and gnashing of teeth.
καὶ τὸν ἀχρεῖον δοῦλον ἐκβάλετε εἰς τὸ σκότος τὸ ἐξώτερον· ἐκεῖ ἔσται κλαυθμὸς καὶ βρυγμὸς τῶν ὀδόντων.

31. When the Son of Man comes in His glory with all His angels around Him, then He will sit on His glorious throne.
Ὅταν δὲ ἔλθῃ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐν τῇ δόξῃ αὐτοῦ καὶ πάντες οἱ ἄγγελοι μετ’ αὐτοῦ, τότε καθίσει ἐπὶ θρόνου δόξης αὐτοῦ·
His glorious throne” – literally, “the throne of His glory” – “thronou doxes autou” – θρόνου δόξης αὐτοῦ

32. And all the nations will be gathered together before Him, and He will separate them from one another, as a shepherd separates his sheep from the goats,
καὶ συναχθήσονται ἔμπροσθεν αὐτοῦ πάντα τὰ ἔθνη, καὶ ἀφορίσει αὐτοὺς ἀπ’ ἀλλήλων, ὥσπερ ποιμὴν ἀφορίζει τὰ πρόβατα ἀπὸ τῶν ἐρίφων,
he will separate” – aphorisei – like “aphorism” – ἀφορίσει

33. and He will set the sheep at His right hand, but the goats He will set on His left hand.
καὶ στήσει τὰ μὲν πρόβατα ἐκ δεξιῶν αὐτοῦ, τὰ δὲ ἐρίφια ἐξ εὐωνύμων.

34. Then the King will say to those on His right hand:
“Come, you blessed of My Father, inherit the Kingdom prepared for you from the foundation of the world
.
τότε ἐρεῖ βασιλεὺς τοῖς ἐκ δεξιῶν αὐτοῦ· δεῦτε οἱ εὐλογημένοι τοῦ πατρός μου, κληρονομήσατε τὴν ἡτοιμασμένην ὑμῖν βασιλείαν ἀπὸ καταβολῆς κόσμου.

35. For I was hungy and you gave Me food to eat, I was thirsty and you gave Me a drink, I was a stranger and you took Me in,
ἐπείνασα γὰρ καὶ ἐδώκατε μοι φαγεῖν, ἐδίψησα καὶ ἐποτίσατε με, ξένος ἤμην καὶ συνηγάγετε με,
food – this word does not occur in the Greek

36. I was naked and you clothed Me, I was sick and you came to help Me, I was in prison and you came to Me.”
γυμνὸς καὶ περιεβάλετε με, ἠσθένησα καὶ ἐπεσκέψασθε με, ἐν φυλακῇ ἤμην καὶ ἤλθατε πρός με,

37. Then the righteous will reply saying:
“Lord, when did we see You hungry and feed You, or thirsty and give You a drink
?
τότε ἀποκριθήσονται αὐτῷ οἱ δίκαιοι λέγοντες· κύριε, πότε σε εἴδομεν πεινῶντα καὶ ἐθρέψαμεν, διψῶντα καὶ ἐποτίσαμεν;

38. When did we see You a stranger and take You in, or naked and clothe You?
πότε δέ σε εἴδομεν ξένον καὶ συνηγάγομεν, γυμνὸν καὶ περιεβάλομεν;

39. When did we see You sick or in prison and come to You?”
πότε δέ σε εἴδομεν ἀσθενοῦντα ἐν φυλακῇ καὶ ἤλθομεν πρός σε;

40. And the King will tell them in reply:
“Truly I say to you, as often as you did this to the least of My brothers and sisters, you did it to Me
.”
καὶ ἀποκριθεὶς βασιλεὺς ἐρεῖ αὐτοῖς· ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐφ’ ὅσον ἐποιήσατε ἑνὶ τούτων τῶν ἀδελφῶν μου τῶν ἐλαχίστων, ἐμοὶ ἐποιήσατε.

41. Then He will also say to those on His left hand:
“Go away from Me, you cursed ones into the eternal fire prepared for the devil and his angels
.
τότε ἐρεῖ καὶ τοῖς ἐξ εὐωνύμων· πορεύεσθε ἀπ’ ἐμοῦ οἱ κατηραμένοι εἰς τὸ πῦρ τὸ αἰώνιον τὸ ἡτοιμασμένον τῷ διαβόλῳ καὶ τοῖς ἀγγέλοις αὐτοῦ.
the eternal fire prepared for the devil and his angels” – “to pur to aionion to hetoimasmenon toi diaboloi kai tois angelois autou” – τὸ πῦρ τὸ αἰώνιον τὸ ἡτοιμασμένον τῷ διαβόλῳ καὶ τοῖς ἀγγέλοις αὐτοῦ – the fires of hell were never meant for any human beings, but were prepared for the devil and his angels. It is a tragedy that any human should have to accompany these beings of darkness to a nightmare that will last forever. However, when we reject the Good News of Christ, we are choosing to side with the devil and share in his eternal torment.

42. For I was hungry and you did not give Me food to eat; I was thirsty and you did not give Me a drink,
ἐπείνασα γὰρ καὶ οὐκ ἐδώκατε μοι φαγεῖν, ἐδίψησα καὶ οὐκ ἐποτίσατε με,

43. I was a stranger and you did not take Me in, I was naked and you did not clothe Me, I was sick and in prison and you did not come to help Me.”
ξένος ἤμην καὶ οὐ συνηγάγετε με, γυμνὸς καὶ οὐ περιεβάλετε με, ἀσθενὴς καὶ ἐν φυλακῇ καὶ οὐκ ἐπεσκέψασθε με.
naked – gumnos – γυμνὸς – like “gym”, which is short for “gymnasium” (Greek – gumnasion) – where people went to conduct exercise, which they usually did naked, or very lightly clothed – for instance only with loincloths

44. Then these ones will answer saying:
“Lord, when did we see You hungry or thirsty or a stranger or naked or sick or in prison and we did not minister to You
?”
τότε ἀποκριθήσονται καὶ αὐτοὶ λέγοντες· κύριε, πότε σε εἴδομεν πεινῶντα διψῶντα ξένον γυμνὸν ἀσθενῆ ἐν φυλακῇ καὶ οὐ διηκονήσαμεν σοι;
stranger -xenon – ξένον – like “Xenophobia”. Also the origin of the name of the chemical element “Xenon

45. Then He will reply them saying:
Truly I say to you, as often as you did not do these things to the least of My brothers and sisters, you did not do them to Me
.”
τότε ἀποκριθήσεται αὐτοῖς λέγων· ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐφ’ ὅσον οὐκ ἐποιήσατε ἑνὶ τούτων τῶν ἐλαχίστων, οὐδὲ ἐμοὶ ἐποιήσατε.
Truly – Amen – ἀμὴν

46. And they will depart into the eternal punishment, but the righteous into eternal life.
καὶ ἀπελεύσονται οὗτοι εἰς κόλασιν αἰώνιον, οἱ δὲ δίκαιοι εἰς ζωὴν αἰώνιον.
Life – zoen – ζωὴν – the root of the female name “Zoë”

Back to top of page
Link to Plain Text Translation of Matthew 25
On to Commentary on Matthew 26

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *