Matthew 20 – Commentary

Matthew 20 Commentary

  matthew20.doc (17.5 KiB, 183 hits)

Link to Plain Text Translation

Matthew 20: Kata Matthaion 20 : ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 20

Last updated 17th May 2012

1. “For the Kingdom of Heaven is like a master of a household, who went out early in the morning to hire workers for his vineyard.
Ὁμοία γὰρ ἐστιν βασιλεία τῶν οὐρανῶν ἀνθρώπῳ οἰκοδεσπότῃ, ὅστις ἐξῆλθεν ἅμα πρωῒ μισθώσασθαι ἐργάτας εἰς τὸν ἀμπελῶνα αὐτοῦ.
“master of a household” – oikodespote – οἰκοδεσπότῃ This incorporates the word “despot” which in the ancient Greek usage had no negative connotations, but simply meant “ruler” – or as here, “master”

2. He agreed with the workers for a denarius for the day and he sent them into the vineyard.
συμφωνήσας δὲ μετὰ τῶν ἐργατῶν ἐκ δηναρίου τὴν ἡμέραν ἀπέστειλεν αὐτοὺς εἰς τὸν ἀμπελῶνα αὐτοῦ.

3. And going out around the third hour he saw others standing there in the market place idle.
καὶ ἐξελθὼν περὶ τρίτην ὥραν εἶδεν ἄλλους ἑστῶτας ἐν τῇ ἀγορᾷ ἀργούς

4. And he said to these ones:
“You also go out at once into the vineyard, and I will give you what is fair
.”
καὶ ἐκείνοις εἶπεν· ὑπάγετε καὶ ὑμεῖς εἰς τὸν ἀμπελῶνα, καὶ ἐὰν δίκαιον δώσω ὑμῖν.

5. So they went. Again going out around the sixth and the ninth hours he did likewise.
οἱ δὲ ἀπῆλθον. πάλιν δὲ ἐξελθὼν περὶ ἕκτην καὶ ἐνάτην ὥραν ἐποίησεν ὡσαύτως.

6. Around the eleventh hour he went out and found others standing around and he asked them:
“Why have you stood here idle the whole day
?”
περὶ δὲ τὴν ἑνδεκάτην ἐξελθὼν εὗρεν ἄλλους ἑστῶτας καὶ λέγει αὐτοῖς· τί ὧδε ἑστήκατε ὅλην τὴν ἡμέραν ἀργοί;
Around the eleventh hour” – it is from this proverb that we get the phrase “At the eleventh hour”

7. They said to him:
“Because nobody hired us.”
He said to them:
“You also go into the vineyard
.”
λέγουσιν αὐτῷ· ὅτι οὐδεὶς ἡμᾶς ἐμισθώσατο. λέγει αὐτοῖς· ὑπάγετε καὶ ὑμεῖς εἰς τὸν ἀμπελῶνα.

8. When it had become evening the master of the vineyard said to his foreman:
“Call the workers and give them their wages beginning from the last ones until the first ones
.”
ὀψίας δὲ γενομένης λέγει κύριος τοῦ ἀμπελῶνος τῷ ἐπιτρόπῳ αὐτοῦ· κάλεσον τοὺς ἐργάτας καὶ ἀπόδος αὐτοῖς τὸν μισθὸν ἀρξάμενος ἀπὸ τῶν ἐσχάτων ἕως τῶν πρώτων.

9. And those who came at the eleventh hour each received one denarius.
καὶ ἐλθόντες οἱ περὶ τὴν ἑνδεκάτην ὥραν ἔλαβον ἀνὰ δηνάριον.

10. And those who came at the first hour thought that they would receive more. And they each also received one denarius.
καὶ ἐλθόντες οἱ πρῶτοι ἐνόμισαν ὅτι πλεῖον λήμψονται· καὶ ἔλαβον τὸ ἀνὰ δηνάριον καὶ αὐτοί.

11. Receiving this they murmured against the master of the household,
λαβόντες δὲ ἐγόγγυζον κατὰ τοῦ οἰκοδεσπότου

12. saying:
“These last ones have worked one hour, and you have made them the same as us who have suffered the burden and the heat of the day
.”
λέγοντες· οὗτοι οἱ ἔσχατοι μίαν ὥραν ἐποίησαν, καὶ ἴσους ἡμῖν αὐτοὺς ἐποίησας τοῖς βαστάσασι τὸ βάρος τῆς ἡμέρας καὶ τὸν καύσωνα.
the same – or equal -isous – ἴσους It is from this Greek root that we get the English prefix “iso” meaning “the same” as in “isosceles” triange (literally, equal legs”) isobar – (equal weight/pressure)

13. He answered in reply to one of them:
“Friend, I am not being unjust to you. Did you not agree with me for a denarius
?
δὲ ἀποκριθεὶς ἑνὶ αὐτῶν εἶπεν· ἑταῖρε, οὐκ ἀδικῶ σε· οὐχὶ δηναρίου συνεφώνησας μοι;

14. Take what is yours and go your way. I wish to give to this last one even as to you.
ἆρον τὸ σὸν καὶ ὕπαγε. θέλω δὲ τούτῳ τῷ ἐσχάτῳ δοῦναι ὡς καὶ σοί·

15. Or is it not lawful for me to do as I wish with my money? Or is your eye evil because I am good?”
οὐκ ἔξεστιν μοι θέλω ποιῆσαι ἐν τοῖς ἐμοῖς; ὀφθαλμός σου πονηρός ἐστιν ὅτι ἐγὼ ἀγαθός εἰμι;

16. Thus the last will be first and the first last.”
οὕτως ἔσονται οἱ ἔσχατοι πρῶτοι καὶ οἱ πρῶτοι ἔσχατοι.

17. And Jesus came up into Jerusalem and He took along the twelve disciples by themselves and said to them along the way:
Kαὶ ἀναβαίνων Ἰησοῦς εἰς Ἱεροσόλυμα παρέλαβεν τοὺς δώδεκα μαθητὰς κατ’ ἰδίαν καὶ ἐν τῇ ὁδῷ εἶπεν αὐτοῖς·

18. “Behold, we are going up into Jerusalem, and the Son of Man will be betrayed to the Chief Priests and Scribes, and they will condemn Him to death.
ἰδοὺ ἀναβαίνομεν εἰς Ἱεροσόλυμα, καὶ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου παραδοθήσεται τοῖς ἀρχιερεῦσιν καὶ γραμματεῦσιν καὶ κατακρινοῦσιν αὐτὸν θανάτῳ

19. And they will hand Him over to the Gentiles to mock and to flog and to crucify Him, and on the third day He will be raised.
καὶ παραδώσουσιν αὐτὸν τοῖς ἔθνεσιν εἰς τὸ ἐμπαῖξαι καὶ μαστιγῶσαι καὶ σταυρῶσαι, καὶ τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ ἐγερθήσεται.

20. Then the mother of the sons of Zebedee came to Him with her sons and worshipped Him, wishing a certain thing from Him.
Τότε προσῆλθεν αὐτῷ μήτηρ τῶν υἱῶν Ζεβεδαῖου μετὰ τῶν υἱῶν αὐτῆς προσκυνοῦσα καὶ αἰτοῦσα τι ἀπ’ αὐτοῦ.

21. He asked her:
“What do you desire?”
She said to Him:
“Declare that these my two sons will be seated one on Your right hand and the other on Your left hand in Your Kingdom
.”
δὲ εἶπεν αὐτῇ· τί θέλεις; λέγει αὐτῷ· εἰπὲ ἵνα καθίσωσιν οὗτοι οἱ δύο υἱοί μου εἷς ἐκ δεξιῶν σου καὶ εἷς ἐξ εὐωνύμων σου ἐν τῇ βασιλείᾳ σου.

22. Jesus answered her in reply:
“You do not know what you ask for. Are you able to drink from the cup from which I am about to drink?”
They replied to Him:
“We are able
.”
ἀποκριθεὶς δὲ Ἰησοῦς εἶπεν· οὐκ οἴδατε τί αἰτεῖσθε. δύνασθε πιεῖν τὸ ποτήριον ἐγὼ μέλλω πίνειν; λέγουσιν αὐτῷ· δυνάμεθα.

23. He said to them:
“You will indeed drink from My cup, however to be seated on My right hand and on My left land is not Mine to give, but for those for whom it has been prepared by My Father
.”
λἐγει αὐτοῖς· τὸ μὲν ποτήριον μου πίεσθε, τὸ δὲ καθίσαι ἐκ δεξιῶν μου καὶ ἐξ εὐωνύμων οὐκ ἔστιν ἐμὸν τοῦτο δοῦναι, ἀλλ’ οἷς ἡτοίμασται ὑπὸ τοῦ πατρός μου.

24. And hearing this the ten became very angry with the two brothers.
Καὶ ἀκούσαντες οἱ δέκα ἠγανάκτησαν περὶ τῶν δύο ἀδελφῶν.
the ten – that is, the other ten disciples

25. But Jesus gathered them and said:
“You see how the leaders of the Gentiles lord it over them and the great exercise authority over them
.
δὲ Ἰησοῦς προσκαλεσάμενος αὐτοὺς εἶπεν· οἴδατε ὅτι οἱ ἄρχοντες τῶν ἐθνῶν κατακυριεύουσιν αὐτῶν καὶ οἱ μεγάλοι κατεξουσιάζουσιν αὐτῶν.

26. It is not to be this way with you, but whoever among you wishes to become great will be your servant,
οὐχ οὕτως ἐστὶν ἐν ὑμῖν, ἀλλ’ ὃς ἂν θέλῃ ἐν ὑμῖν μέγας γενέσθαι ἔσται ὑμῶν διάκονος,

27. and whoever among you wishes to be the first will be your slave.
καὶ ὃς ἂν θέλῃ ἐν ὑμῖν εἶναι πρῶτος ἔσται ὑμῶν δοῦλος·

28
. Just as the Son of Man did not come to be served but to serve, and to give His life as a ransom for many.”
ὥσπερ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου οὐκ ἦλθεν διακονηθῆναι ἀλλὰ διακονῆσαι καὶ δοῦναι τὴν ψυχὴν αὐτοῦ λύτρον ἀντὶ πολλῶν.

29. And as they left Jericho a large crowd followed Him.
Καὶ ἐκπορευομένων αὐτῶν ἀπὸ Ἰεριχὼ ἠκολούθησεν αὐτῷ ὄχλος πολύς.

30. And behold two blind men, seated along the way, when they heard that Jesus was passing by, cried out, saying:
“Master, have mercy on us, Son of David
!”
καὶ ἰδοὺ δύο τυφλοὶ καθήμενοι παρὰ τὴν ὁδὸν ἀκούσαντες ὅτι Ἰησοῦς παράγει, ἔκραξαν λέγοντες· ἐλέησον ἡμᾶς, κύριε, υἱὸς Δαυίδ.

31. The crowd warned them that they should be silent. But they cried out all the more saying:
“Have mercy on us Master, Son of David
!”
δὲ ὄχλος ἐπετίμησεν αὐτοῖς ἵνα σιωπήσωσιν· οἱ δὲ μεῖζον ἔκραξαν λέγοντες· ἐλέησον ἡμᾶς, κύριε,
υἱὸς Δαυίδ.

32. Then Jesus stopped, called them and asked:
“What do you wish that I should do for you
?”
καὶ στὰς Ἰησοῦς ἐφώνησεν αὐτοὺς καὶ εἶπεν· τί θέλετε ποιήσω ὑμῖν;

33. They said to Him:
“Master, that our eyes might be opened
.”
λέγουσιν αὐτῷ· κύριε, ἵνα ἀνοιγῶσιν οἱ ὀφθαλμοὶ ἡμῶν.

34. Jesus had compassion on them and touched their eyes, and immediately they looked up and followed Him.
σπλαγχνισθεὶς δὲ Ἰησοῦς ἥψατο τῶν ὀμμάτων αὐτῶν, καὶ εὐθέως ἀνέβλεψαν καὶ ἠκολούθησαν αὐτῷ.

Back to top of page
Link to Plain Text Translation on Matthew 20
On to Commentary on Matthew 21

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *