Matthew 11 – Commentary

Matthew 11 Commentary

  Matthew 11 (17.0 KiB, 209 hits)

Link to Plain Text Translation

Matthew 11: Kata Matthaion 11: ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 11

Last updated 19th April 2012

1. It happened, when Jesus finished commanding His twelve disciples that He then left to teach and to preach in their cities.
Καὶ
ἐγένετο ὅτε ἐτέλεσεν Ἰησοῦς διατάσσων τοῖς δώδεκα μαθηταῖς αὐτοῦ μετέβη ἐκεῖθεν τοῦ διδάσκειν καὶ κηρύσσειν ἐν ταῖς πόλεσιν αὐτῶν.

2. John heard in prison about the works that Jesus did and, sending the message through his disciples,
δὲ Ἰωάννης ἀκούσας ἐν τῷ δεσμωτηρίῳ τὰ ἔργα τοῦ Χριστοῦ πέμψας διὰ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ
works = erga – ἔργα as in “energy” and “ergonomic”
heardsending“: This sentence literally reads “John, hearing in prison…and sending through his disciples, asked…”

3. he asked Him:
“Are you the One who is coming, or do we need to wait for someone else?

εἶπεν
αὐτῷ· σὺ εἰ ἐρχόμενος ἕτερον προσδοκῶμεν;

4. Jesus answered them in reply:
“Go and declare to John the things which you hear and see
.
καὶ
ἀποκριθεὶς Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς· πορευθέντες ἀπαγγείλατε Ἰωάννῃ ἀκούετε καὶ βλέπετε·

5. Blind people are seeing and lame people are walking around and dead people are raised from death and very poor people have the Good News preached to them.
τυφλοὶ
ἀναβλέπουσιν καὶ χωλοὶ περιπατοῦσιν, λεπροὶ καθαρίζονται καὶ κωφοὶ ἀκούουσιν, καὶ νεκροὶ ἐγείρονται καὶ πτωχοὶ εὐαγγελίζονται·

6. And blessed is the person who does not take offence at Me.
καὶ
μακάριός ἐστιν ὃς ἐὰν μὴ σκανδαλισθῇ ἐν ἐμοί.

7. As these people left, Jesus began to speak to the crowds about John:
“What spectacle did you come out into the wilderness to watch? A reed shaken about by the wind
?
Τούτων
δὲ πορευομένων ἤρξατο Ἰησοῦς λέγειν τοῖς ὄχλοις περὶ Ἰωάννου· τί ἐξήλθατε εἰς τὴν ἔρημον θεάσασθαι; κάλαμον ὑπὸ ἀνέμου σαλευόμενον;

8. But what then did you come out to see? A man clothed in soft clothing? But people who wear soft clothing live in royal homes.
ἀλλὰ
τί ἐξήλθατε ἰδεῖν; ἄνθρωπον ἐν μαλακοῖς ἠμφιεσμένον; ἰδοὺ οἱ τὰ μαλακὰ φοροῦντες ἐν τοῖς οἴκοις τῶν βασιλέων.

9. But what then did you come out to see? A prophet? Yes, I say to you, and more than a prophet.
ἀλλὰ
τί ἐξήλθατε ἰδεῖν; προφήτην ; ναί λέγω ὑμῖν, καὶ περισσότερον προφήτου.

10. For this is the man that this prophecy was written about:
“Look, I send a messenger before Your face who will make Your path straight before You.

οὗτος
ἐστιν περὶ οὗ γέγραπται·
ἰδοὺ
ἐγὼ ἀποστέλλω τὸν ἄγγελον μου πρὸ προσώπου σου,
ὃς
κατασκευάσει τὴν ὁδόν σου ἔμπροσθέν σου.

11. I tell you the truth; there has not arisen anyone greater than John the Baptist from anyone who has been born by women. But the very least person in the Kingdom of Heaven is greater than he is.
Ἀμὴν
λέγω ὑμῖν· οὐκ ἐγήγερται ἐν γεννητοῖς γυναικῶν μείζων Ἰωάννου τοῦ βαπτιστοῦ· δὲ μικρότερος ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν μείζων αὐτοῦ ἐστιν.
John the Baptist
– John the Baptiser – Ioannou tou baptistou – Ἰωάννου τοῦ βαπτιστοῦ

12. From the days of John the Baptist until now the Kingdom of Heaven has been attacked and violent people grab hold of it.
ἀπὸ
δὲ τῶν ἡμερῶν Ἰωάννου τοῦ βαπτιστοῦ ἕως ἄρτι βασιλεία τῶν οὐρανῶν βιάζεται καὶ βιασταὶ ἁρπάζουσιν αὐτήν.
has been attacked” – biazetai – βιάζεται – Compare “bias”, literally “force”

13. For all the prophets and the Law prophesied until John.
πάντες
γὰρ οἱ προφῆται καὶ νόμος ἕως Ἰωάννου ἐπροφήτευσαν·

14. And if you wish to receive it, he is Elijah, who was to come.
καὶ
εἰ θέλετε δέξασθαι, αὐτός ἐστιν Ἠλίας μέλλων ἔρχεσθαι.

15. Let anyone who has ears, hear this.
ἔχων ὦτα ἀκουέτω.

16. Let me liken this generation to something: It is like when children sit down in the market place and call out to one another,
Τίνι
δὲ ὁμοιώσω τὴν γενεὰν ταύτην; ὁμοία ἐστὶν παιδίοις καθημένοις ἐν ταῖς ἀγοραῖς προσφωνοῦντα τοῖς ἑτέροις

17. and say:
“We have played the flute for you and you do not dance.We have mourned and you do not lament.”

λέγουσιν·

ἠυλήσαμεν
ὑμῖν καὶ οὐκ ὠρχήσασθε,
ἐθρηνήσαμεν
καὶ οὐκ ἐκόψασθε.

18. For John came neither eating nor drinking and they say:
“He has a demon.”

ἦλθεν
γὰρ Ἰωάννης μήτε ἐσθίων μήτε πίνων, καὶ λέγουσιν· δαιμόνιον ἔχει.

19. The Son of Man came both eating and drinking, and they say:
“Look, a Man who eats too much and drinks too much, a friend of tax-collectors and sinners.”
But wisdom is proven right by its deeds.

ἦλθεν
υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐσθίων καὶ πίνων, καὶ λέγουσιν· ἰδοὺ ἄνθρωπος φάγος καὶ οἰνοπότης, τελωνῶν φίλος καὶ ἁμαρτωλῶν. καὶ ἐδικαιώθη σοφία ἀπὸ τῶν ἔργων αὐτῆς.
a man who eats too much and drinks too much” – the Greek idioms literally mean “a man who eats” – anthropos phagos – ἄνθρωπος φάγος and “a drinker of wine” – oinopotes – οἰνοπότης

20. Then He began to criticize the cities where most of His miracles were performed, because they did not repent.
Τότε
ἤρξατο ὀνειδίζειν τὰς πόλεις ἐν αἷς ἐγένοντο αἱ πλεῖσται δυνάμεις αὐτοῦ ὅτι οὐ μετενόησαν·

21. “Woe to you, Chorazin, woe to you Bethsaida. For if the miracles which were performed in you had been performed in Tyre and Sidon, they would have repented long ago in sackcloth and ashes.
οὐαί
σοι, Χοραζίν, οὐαί σοι, Βηθσαΐδά· ὅτι εἰ ἐν Τύρῳ καὶ Σιδῶνι ἐγένοντο αἱ δυνάμεις αἱ γενόμεναι ἐν ὑμῖν, πάλαι ἂν ἐν σάκκῳ καὶ σποδῷ μετενόησαν.

22. But I tell you, the judgement day will be more bearable for Tyre and Sidon than for you.
πλὴν
λέγω ὑμῖν Τύρῳ καὶ Σιδῶνι ἀνεκτότερον ἔσται ἐν ἡμέρᾳ κρίσεως ὑμῖν.

23. And you Capernaum, are raised up to heaven. But you will be thrown down to hell. For if the miracles which were performed in you had been performed in Sodom, it would have remained until today.
καὶ
σύ, Καφαρναούμ, μὴ ἕως οὐρανοῦ ὑψώθησῃ; ἕως ᾅδου καταβήση· ὅτι εἰ ἐν Σοδόμοις ἐγενήθησαν αἱ δυνάμεις αἱ γενόμεναι ἐν σοί, ἔμεινεν ἂν μέχρι τῆς σήμερον.

24. But I tell you that the judgement day will be more bearable for Sodom than for you.”
πλὴν
λέγω ὑμῖν ὅτι γῇ Σοδόμων ἀνεκτότερον ἔσται ἐν ἡμέρᾳ κρίσεως σοί.

25. At this time Jesus answered in reply:
“I thank You, Father, Lord of Heaven and the whole earth, that You have hidden these things from wise and prudent people and You have revealed them to simple people
.
Ἐν
ἐκείνῳ τῷ καιρῷ ἀποκριθεὶς Ἰησοῦς εἶπεν· ἐξομολογοῦμαι σοι, πάτερ, κύριε τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῆς γῆς, ὅτι ἔκρυψας ταῦτα ἀπὸ σοφῶν καὶ συνετῶν καὶ ἀπεκάλυψας αὐτὰ νηπίοις·

26. Yes Father, for this is what seemed good to You.
ναὶ
πατήρ ὅτι οὗτως εὐδοκία ἐγένετο ἔμπροσθέν σου.

27. All things have been given to Me by My Father, and no-one knows the Son except the Father, and no-one knows the Father except the Son and whoever the Son wishes to reveal Him to.
Πάντα
μοι παρεδόθη ὑπὸ τοῦ πατρός μου, καὶ οὐδεὶς ἐπιγινώσκει τὸν υἱὸν εἰ μὴ πατήρ, οὐδὲ τὸν πατέρα τις ἐπιγινώσκει εἰ μὴ υἱὸς καὶ ἐὰν βούληται υἱὸς ἀποκαλύψαι.
reveal
– apokalupsai – ἀποκαλύψαι – like “Apocalypse”; this is also the name of the book of Revelation in the original Greek – Apokalupsis. “Apocalypse”, or “apocalyptic” in modern English usage mean a dreadful way for the world to end, as this is what is described in the Bible book of the Apocalypse, or Revelation. So the meaning of this word in modern English has nothing to do with its original Greek meaning of “Reveal”, but comes directly from its use as the name of this Bible book.

28. Come to Me all you who labour hard and who carry heavy burdens, and I will give you rest.
Δεῦτε
πρός με πάντες οἱ κοπιῶντες καὶ πεφορτισμένοι, καγὼ ἀναπαύσω ὑμᾶς.

29. Take My yoke upon you and learn from Me, for I am meek and I have a humble heart, and you will find rest for your souls.
ἄρατε
τὸν ζυγόν μου ἐφ’ ὑμᾶς καὶ μάθετε ἀπ’ ἐμοῦ, ὅτι πραΰς εἰμι καὶ ταπεινὸς τῇ καρδίᾳ καὶ εὑρήσετε ἀνάπαυσιν ταῖς ψυχαῖς ὑμῶν·
I have a humble heart” – in Greek, I am humble in heart – eimi [kai] tapeinos tei kardia – εἰμι [καὶ] ταπεινὸς τῇ καρδίᾳ

30. For the yoke I give you is easy and the burden I give you is light.
γὰρ ζυγός μου χρηστὸς καὶ τὸ φορτίον μου ἐλαφρόν ἐστιν.

Back to top of page
Link to my Plain Text Translation of Matthew 11
On to Commentary on Matthew 12

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *