Mark 5 – Commentary

Mark 5 – Commentary

  Mark 5 (20.0 KiB, 250 hits)

Link to Plain Text Translation

Mark 5: Kata Markon 5: ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 5

Last updated 20th April 2012

1. And He crossed over onto the other side of the sea into the country of the Gergasenes.
Καὶ ἦλθον εἰς τὸ πέραν τῆς θαλάσσης εἰς τὴν χώραν τῶν Γερασηνῶν.
Gergasenes – in Greek “Gerasenes” – Gerasenon – Γερασηνῶν

2. And when He had come out of the boat immediately a man with an evil spirit, coming from the tombs, met Him.
καὶ ἐξελθόντος αὐτοῦ ἐκ τοῦ πλοίου εὐθὺς ὑπήντησεν αὐτῷ ἐκ τῶν μνημείων ἄνθρωπος ἐν πνεύματι ἀκαθάρτῳ,
evil – literally “unclean, impure” – akatharto – ἀκαθάρτῳ

3. He lived among the tombs, and and no-one was able to bind him with chains any longer.
ὃς τὴν κατοίκησιν εἶχεν ἐν τοῖς μνήμασιν, καὶ οὐδὲ ἁλύσει οὐκέτι οὐδεὶς ἐδύνατο αὐτὸν δῆσαι

4
. For several times he had been bound with leg-shackles and chains and he had pulled the chains apart and he had broken the leg-shackles into pieces. And no-one was strong enough to overpower him.
διὰ τὸ αὐτὸν πολλάκις πέδαις καὶ ἁλύσεσιν δεδέσθαι καὶ διεσπάσθαι ὑπ’ αὐτοῦ τὰς ἁλύσεις καὶ τὰς πέδας συντετρῖφθαι, καὶ οὐδεὶς ἴσχυεν αὐτὸν δαμάσαι·
“he had pulled the chains apart “- literally, “the chains had been pulled apart by him” – diespasthai up’ autou tas haluseis” – διεσπάσθαι ὑπ’ αὐτοῦ τὰς ἁλύσεις
“he had broken the leg-shackles into pieces“- literally “the leg shackles had been broken into pieces” – tas pedas suntetripthai – τὰς πέδας συντετρῖφθαι

5. And throughout the night and the day he was in the tombs and in the mountains crying out and cutting himself with stones.
καὶ διὰ παντὸς νυκτὸς καὶ ἡμέρας ἐν τοῖς μνήμασιν καὶ ἐν τοῖς ὄρεσιν ἦν κράζων καὶ κατακόπτων ἑαυτὸν λίθοις.
throughout the night and the day – in Greek, this is expressed with plurals – throughout all nights and days – dia pantos nuktos kai hemeras – διὰ παντὸς νυκτὸς καὶ ἡμέρας

6. And seeing Jesus from a distance he ran and worshipped Him
καὶ ἰδὼν τὸν Ἰησοῦν ἀπὸ μακρόθεν ἔδραμεν καὶ προσεκύνησεν αὐτόν

7. and crying out with a loud voice he said: “What do I have to do with You, Jesus Son of the most High God? I appeal to You in the name of God that You do not torture me!”
καὶ κράξας φωνῇ μεγάλῃ λέγει· τί ἐμοὶ καὶ σοί, Ἰησου υἱὲ τοῦ θεοῦ τοῦ ὑψίστου; ὁρκίζω σε τὸν θεόν, μή με βασανίσῃς.
What do I have to do with You – literally “what to  me and to you” – A Greek idiom meaning “What does x have to do with y?” – ti emoi kai soi – τί ἐμοὶ καὶ σοί

8. For He said to him: “Evil spirit, come out of the man!”
ἔλεγεν γὰρ αὐτῷ· ἔξελθε τὸ πνεῦμα τὸ ἀκάθαρτον ἐκ τοῦ ἀνθρώπου.

9. And He asked him: “What is your name?” And he said to Him: “Legion is my name, because we are many.”
καὶ ἐπηρώτα αὐτὸν· τί ὄνομα σοι; καὶ λέγει αὐτῷ· λεγιὼν ὄνομα μοι, ὅτι πολλοί ἐσμεν.
Legion – legion – λεγιὼν

10. And they begged Him greatly that He should not send them outside the country.
καὶ παρεκάλει αὐτὸν πολλὰ ἵνα μὴ αὐτὰ ἀποστείλῃ ἔξω τῆς χώρας.
they – the demons

11. There was near the mountain a large herd of pigs feeding.
ἦν δὲ ἐκεῖ πρὸς τῷ ὄρει ἀγέλη χοίρων μεγάλη βοσκομένη·

12. And they begged Him saying: “Send us into the pigs, so that we may enter them.”
καὶ παρεκάλεσαν αὐτὸν λέγοντες· πέμψον ἡμᾶς εἰς τοὺς χοίρους, ἵνα εἰς αὐτοὺς εἰσέλθωμεν.

13. And He sent them. And the evil spirits went out and entered into the pigs and the herd ran wildly over the cliff into the sea, about two thousand of them, and drowned in the sea.
καὶ ἐπέτρεψεν αὐτοῖς. καὶ ἐξελθόντα τὰ πνεύματα τὰ ἀκάθαρτα εἰσῆλθον εἰς τοὺς χοίρους, καὶ ὥρμησεν ἀγέλη κατὰ τοῦ κρημνοῦ εἰς τὴν θάλασσαν, ὡς δισχίλιοι, καὶ ἐπνίγοντο ἐν τῇ θαλάσσῃ.

14. And those who fed them fled and reported it in the city and in the fields. And they came to see what had happened
Καὶ οἱ βόσκοντες αὐτοὺς ἔφυγον καὶ ἀπήγγειλαν εἰς τὴν πόλιν καὶ εἰς τοὺς ἀγρούς· καὶ ἦλθον ἰδεῖν τἰ ἐστιν τὸ γεγονὸς

15. And they came to Jesus and saw the formerly demon-possessed man who had had the legion sitting clothed and sane, and they were frightened.
καὶ ἔρχονται πρὸς τὸν Ἰησοῦν καὶ θεωροῦσιν τὸν δαιμονιζόμενον καθήμενον ἱματισμένον καὶ σωφρονοῦντα, τὸν ἐσχηκότα τὸν λεγιῶνα, καὶ ἐφοβήθησαν.
saw – theorousin – θεωροῦσιν – like “theory, theoretical”
formerly– this word does not occur in the Greek, but is added here for clarity

16. And those who had seen it described to them what had happened to the demon-possessed man and the pigs.
καὶ διηγήσαντο αὐτοῖς οἱ ἰδόντες πῶς ἐγένετο τῷ δαιμονιζομένῳ καὶ περὶ τῶν χοίρων.

17. And they began to beg Him to leave their regions.
καὶ ἤρξαντο παρακαλεῖν αὐτὸν ἀπελθεῖν ἀπὸ τῶν ὁρίων αὐτῶν.

18. And as He went into the boat the formerly demon-possessed man begged to be with Him.
Καὶ ἐμβαίνοντος αὐτοῦ εἰς τὸ πλοῖον παρεκάλει αὐτὸν δαιμονισθεὶς ἵνα μετ’ αὐτοῦ ᾖ.
formerly– this word does not occur in the Greek, but is added here for clarity

19. And He did not allow him, but said to him: “Go into your house to your family and declare to them the things which the Lord has done for you and how He has had mercy on you.”
καὶ οὐκ ἀφῆκεν αὐτόν, ἀλλὰ λέγει αὐτῷ· ὕπαγε εἰς τὸν οἶκον σου πρὸς τοὺς σοὺς καὶ ἀπάγγειλον αὐτοῖς ὅσα κύριος σοι πεποίηκεν καὶ ἠλέησεν σε.
your family – literally, “the yours” – tous sous – τοὺς σοὺς – can also be translated “Your people”

20. And he went and began to preach in Decapolis the things which Jesus had done for him, and they were all amazed.
καὶ ἀπῆλθεν καὶ ἤρξατο κηρύσσειν ἐν τῇ Δεκαπόλει ὅσα ἐποίησεν αὐτῷ Ἰησοῦς, καὶ πάντες ἐθαύμαζον.
Decapolis – tei Decapolis – τῇ Δεκαπόλει – literally translated as “The Ten Cities”

21. And when Jesus had again crossed over to the other side a large crowd gathered together around Him, and He was by the sea.
Καὶ διαπεράσαντος τοὺ Ἰησοῦ ἐν τῷ πλοίῳ πάλιν εἰς τὸ πέραν συνήχθη ὄχλος πολὺς ἐπ’ αὐτόν, καὶ ἦν παρὰ τὴν θάλασσαν.

22. And one of the leaders of the synagogue, called Jairus, came to Him, and fell towards His feet when he saw Him,
Καὶ ἔρχεται εἷς τῶν ἀρχισυναγώγων, ὀνόματι Ἰάϊρος, καὶ ἰδὼν αὐτὸν πίπτει πρὸς τοὺς πόδας αὐτοῦ

23. And begged him greatly saying: “My daughter is dying, please come and lay Your hands on her so that she may be healed and she will live.”
καὶ παρακαλεῖ αὐτὸν πολλὰ λέγων ὅτι τὸ θυγάτριον μου ἐσχάτως ἔχει, ἵνα ἐλθὼν ἐπιθῇς τὰς χεῖρας αὐτῇ ἵνα σωθῇ καὶ ζήσῃ.

24. And He went with Him. And a large crowd followed Him and pressed around Him.
καὶ ἀπῆλθεν μετ’ αὐτοῦ. καὶ ἠκολούθει αὐτῷ ὄχλος πολὺς καὶ συνέθλιβον αὐτόν.
pressed – sunethlibon – συνέθλιβον – this is related to the word for affliction; “thlipsis”, which literally means circumstances that press in on us, or threaten to crush us

25. And there was a woman who had had a flow of blood for twelve years
Καὶ γυνὴ οὖσα ἐν ῥύσει αἵματος δώδεκα ἕτη
woman – gune – γυνὴ – like misogyny, polygyny

26. and suffered many things from many doctors and spent all her money and did not get better but rather grew worse.
καὶ πολλὰ παθοῦσα ὑπὸ πολλῶν ἱατρῶν καὶ δαπανήσασα τὰ παρ’ αὐτῆς πάντα καὶ μηδὲν ὠφεληθεῖσα ἀλλὰ μᾶλλον εἰς τὸ χεῖρον ἐλθοῦσα,
all her money – literally – “all the things around her”, or all her possessions – ta par’ autes panta – τὰ παρ’ αὐτῆς πάντα
did not get better – literally – “was nothing helped” – meden opheletheisa – μηδὲν ὠφεληθεῖσα

27. When she heard about Jesus, she went into the crowd, came behind Him and touched His clothes.
ἀκούσασα περὶ τοῦ Ἰησοῦ ἐλθοῦσα ἐν τῷ ὄχλῳ ὄπισθεν ἥψατο τοῦ ἱματίου αὐτοῦ·
His clothes – in the Greek this is singular – tou himatiou autou – τοῦ ἱματίου αὐτοῦ Perhaps it refers to a single layer of clothing, in a culture that typically wore multiple layers.

28. For she said: “If only I could touch His clothes I will be healed.
ἔλεγεν γὰρ ὅτι ἐὰν ἅψωμαι κὰν τῶν ἱματίων αὐτοῦ σωθήσομαι.
His clothes – here the phrase uses the plural for His clothes – ton himation – τῶν ἱματίων, perhaps indicating that she had planned to get a good hold of the different layers of His clothes. Perhaps the fact that we are told in the verse above that she only managed to to touch the singular rather than the plural indicates that she only managed to get a light hold of His clothes in the tight squeeze of the crowd. However, even that was enough as she was healed!

29. And immediately the source of her blood dried up and she knew in her body that she was healed of her condition.
καὶ εὐθὺς ἐξηράνθη πηγὴ τοῦ αἵματος αὐτῆς καὶ ἔγνω τῷ σώματι ὅτι ἴαται ἀπὸ τῆς μάστιγος.
dried up – this is a variant of the word used for “withered” regarding the man with the withered hand in the synagogue Mark 3:1-6, Matthew 12:9-13 – exeranthe – ἐξηράνθη (in the withered/shrivelled hand passages it is xeran, rather than exeranthe)

30. And immediately Jesus knew in Himself that power had gone out of Him and He turned around in the crowd and asked: “Who touched My clothes?”
καὶ εὐθὺς Ἰησοῦς ἐπιγνοὺς ἐν ἑαυτῷ τὴν ἐξ αὐτοῦ δύναμιν ἐξελθοῦσαν ἐπιστραφεὶς ἐν τῷ ὄχλω ἔλεγεν· τίς μου ἥψατο τῶν ἱματίων;
power – this is the same word that is translated “miracles” elsewhere – Jesus could feel the supernatural miracle-working power leaving Him – dunamin – δύναμιν

31. And His disciples said to Him: “You see the crowd pressing in on You and yet You ask “Who touched Me?”!”
καὶ ἔλεγον αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ· βλέπεις τὸν ὄχλον συνθλίβοντά σε καὶ λέγεις· τίς μου ἥψατο;

32. And He looked around to see who had done it.
καὶ περιεβλέπετο ἰδεῖν τὴν τοῦτο ποιήσασαν.

33. The woman was afraid and trembling, knowing what had happened to her, and she came and fell before Him and told Him the whole truth.
δὲ γυνὴ φοβηθεῖσα καὶ τρέμουσα, εἰδυῖα γέγονεν αὐτῇ, ἦλθεν καὶ προσέπεσεν αὐτῷ καὶ εἶπεν αὐτῷ πᾶσαν τὴν ἀλήθειαν.

34. He said to her: “Daughter, your faith has healed you. Go in peace and be healed from your condition.”
δὲ εἶπεν αὐτῇ· θυγάτηρ, πίστις σου σέσωκεν σε· ὕπαγε εἰς εἰρήνην καὶ ἴσθι ὑγιὴς ἀπὸ τῆς μάστιγός σου.

35. While He was still speaking some people came from the home of the leader of the synagogue saying: “Your daughter has died. Why do you still bother the master?”
Ἔτι αὐτοῦ λαλοῦντος ἔρχονται ἀπὸ τοῦ ἀρχισυναγώγου λέγοντες ὅτι θυγάτηρ σου ἀπέθανεν· τί ἔτι σκύλλεις τὸν διδάσκαλον;
from the home of the leader of the synagogue – literally “from the leader of the synagogue” – ἀπὸ τοῦ ἀρχισυναγώγου However, we know that the leader of the synagogue is with Jesus at this time, so he could not have sent the message, and the message was after all directed to him. So it makes sense to interpret this verse in this way: that this message was from a group of people stationed at Jairus’ house, monitoring his sick daughter, and ready to bear news of her to him as and when necessary
some people – in the Greek this phrase is missing – it is literally “there came” or “there come” (it’s a present tense verb) – the form of the verb shows that it is a plural verb, so the Greek does not need to supply “some people” as we would do in English

36. Jesus overheard the message that was given and said to the leader of the synagogue: “Do not be afraid, only believe.”
δὲ Ἰησοῦς παρακούσας τὸν λόγον λαλούμενον λέγει τῷ ἀρχισυναγώγῳ· μὴ φοβοῦ, μόνον πίστευε.
the message that was given – literally, the message that was spoken – ton logon laloumenon – τὸν λόγον λαλούμενον

37. And He did not allow anybody to accompany Him except Peter and James and John the brother of James.
καὶ οὐκ ἀφῆκεν οὐδένα μετ’ αὐτοῦ συνακολουθῆσαι εἰ μὴ τὸν Πέτρον καὶ Ἰάκωβον καὶ Ἰωάννην τὸν ἀδελφὸν Ἰακώβου.

38. And they went into the house of the leader of the synagogue, and they saw the chaotic crowd and the mourning-women weeping and wailing loudly.
καὶ ἔρχονται εἰς τὸν οἶκον τοῦ ἀρχισυναγώγου, καὶ θεωρεῖ θόρυβον καὶ κλαίοντας καὶ ἀλαλάζοντας πολλά,
the mourning-women – in the Greek, this phrase is omitted, and all of this meaning is expressed in “klaiontas kai alalazontas” – literally “those weeping and wailing”, expressed using feminine plural verb forms = “The women weeping and wailing” . However, we can deduce that these are professionals hired to create an appropriate atmosphere of mourning because 1) It was the custom 2) In verse 40 they laugh at Jesus’ suggestion that the girl was only sleeping suggesting that they are not in the grip of genuine grief

39. He came inside and said to them: “Why do you make this noise and cry? The child has not died but is sleeping.”
καὶ εἰσελθὼν λέγει αὐτοῖς· τί θορυβεῖσθε καὶ κλαίετε; τὸ παιδίον οὐκ ἀπέθανεν ἀλλὰ καθεύδει.

40. And they laughed at Him. He sent them all out and took with Him the father and the mother of the child and those with Him and they entered where the child was.
καὶ κατεγέλων αὐτοῦ. αὐτὸς δὲ ἐκβαλὼν πάντας παραλαμβάνει τὸν πατέρα τοῦ παιδίου καὶ τὴν μητέρα καὶ τοὺς μετ’ αὐτοῦ καὶ εἰσπορεύεται ὅπου ἦν τὸ παιδίον.

41. And He took hold of the hand of the child and said to her: “Talitha Coum”, which is translated: “Little girl, I saw to you, arise.”
καὶ κρατήσας τῆς χεῖρος τοῦ παιδίου λέγει αὐτῇ· ταλιθα κουμ, ἐστιν μεθερμηνευόμενον· τὸ κοράσιον, σοι λέγω, ἔγειρε.

42. And immediately the little girl came back to life and walked around. For she was twelve years old. And they were immediately greatly amazed.
καὶ εὐθὺς ἀνέστη τὸ κοράσιον, καὶ περιεπάτει· ἦν γὰρ ἐτῶν δώδεκα. καὶ ἐξέστησαν εὐθὺς ἐκστάσει μεγάλῃ.
they were immediately greatly amazed” – literally “they were amazed with a great amazement” – “exestesan euthus ekstasei megalei” – ἐξέστησαν εὐθὺς ἐκστάσει μεγάλῃ

43. And He commanded them that no-one should know this, and He said that they should give her something to eat.
καὶ διεστείλατο αὐτοῖς πολλὰ ἵνα μηδεὶς γνοῖ τοῦτο καὶ εἶπεν δοθῆναι αὐτῇ φαγεῖν.

Back to top of page
Link to Translation of Mark 5

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *