Mark 1 – Commentary

Mark 1 – Translation

  Mark 1 (20.0 KiB, 226 hits)

Link to Plain Text Translation

Mark 1: Kata Markon 1: ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 1

Last updated 27th March 2012

1. The beginning of the Good News of Jesus Christ the Son of God.
Ἀρχὴ τοῦ εὐαγγελίου Ἰησου Χριστοῦ υἱοῦ θεοῦ.
Good news” – or Gospel – euangeliou – εὐαγγελίου

2. As it is written in the prophet Isaiah:
“Look I send My messenger before Your face
who will prepare the way for You
.”
Καθὼς γέγραπται ἐν τῷ Ἠσαΐᾳ τῷ προφήτῃ·

ἰδοὺ ἀποστέλλω τὸν ἄγγελόν μου πρὸ προσώπου σου·

ὃς κατασκευάσει τὴν ὁδόν σου,

3. A voice crying out in the desert:
“Prepare the way for the Lord
Make the paths straight for Him!

φωνὴ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ·

ἑτοιμάσατε τὴν ὁδόν κυρίου,

εὐθείας ποιεῖτε τὰς τρίβους αὐτοῦ,

4. John the Baptist was in the desert and he preached the baptism of repentance for the forgiveness of sins.
ἐγένετο Ἰωάννης βαπτίζων ἐν τῇ ἐρήμῳ καὶ κηρύσσων βάπτισμα μετανοίας εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν.
repentance – metanoias – μετανοίας – literally, changing your mind

5. And all the country of Judea went out to him and all the people of Jerusalem, and they were baptised by him in the Jordan river confessing their sins.
καὶ ἐξεπορεύετο πρὸς αὐτὸν πᾶσα Ἰουδαία χώρα καὶ οἱ Ἱεροσολυμῖται πάντες, καὶ ἐβαπτίζοντο ὑπ’ αὐτοῦ ἐν τῷ Ἰορδάνῃ ποταμῷ ἐξομολογούμενοι τὰς ἁμαρτίας αὐτῶν.
people of Jerusalem – literally Jerusalemites – Hierosolumitai – Ἱεροσολυμῖται – possibly copying “Israelites”?
Jordan” – Iordanei – Ἰορδάνῃ

6. And John wore clothes of camel hair and a leather belt around his waist and he ate locusts and wild honey.
καὶ ἦν Ἰωάννης ἐνδεδυμένος τρίχας καμήλου καὶ ζώνην δερματίνην περὶ τὴν ὀσφὺν αὐτοῦ καὶ ἐσθίων ἀκρίδας καὶ μέλι ἄγριον.
honey – meli – μέλι – like miel, French for honey, and like mel, Latin. The name Melissa – comes directly from a Greek root, meaning “honey-bee”

7. And he preached saying:
“Someone greater than me is coming after me, and I am not worthy to stoop down to loosen the thong of His sandals
.
Καὶ ἐκήρυσσεν λέγων· ἔρχεται ἰσχυρότερος μου ὀπίσω μου, οὗ οὐκ εἰμὶ ἱκανὸς κύψας λῦσαι τὸν ἱμάντα τῶν ὑποδημάτων αὐτοῦ.
greater – literally “stronger” – ischuroteros – ἰσχυρότερος

8. For I baptise you with water, He will baptise you in the Holy Spirit.”
ἐγὼ ἐβάπτισα ὑμᾶς ὕδατι, αὐτὸς δὲ βαπτίσει ὑμᾶς ἐν πνεύματι ἁγίῳ.

9. And it happened in those days that Jesus came from Nazareth of Galilee and was baptised by John in the Jordan.
Καὶ ἐγένετο ἐν ἐκείναις ταῖς ἡμέραις ἦλθεν Ἰησοῦς ἀπὸ Ναζαρὲτ τῆς Γαλιλαίας καὶ ἐβαπτίσθη εἰς τὸν Ἰορδάνην ὑπὸ Ἰωάννου.


10
. And immediately coming up from the water He saw the heavens parting and the Spirit came down upon Him like a dove.
καὶ εὐθὺς ἀναβαίνων ἐκ τοῦ ὕδατος εἶδεν σχιζομένους τοὺς οὐρανοὺς καὶ τὸ πνεῦμα ὡς περιστερὰν καταβαῖνον εἰς αὐτόν·
parting – literally – splitting – schizomenous – σχιζομένους

11. And a voice came from heaven:
“This is My beloved Son, He greatly pleases Me
.”
καὶ φωνὴ ἐγένετο ἐκ τῶν οὐρανῶν· σὺ εἶ υἱός μου ἀγαπητός, ἐν σοὶ εὐδόκησα.

12. And immediately the Spirit propelled Him into the wilderness.
Καὶ εὐθὺς τὸ πνεῦμα αὐτὸν ἐκβάλλει εἰς τὴν ἔρημον.

13. And He was in the wilderness for forty days being tempted by Satan, and He was with the wild animals, and the angels ministered to Him.
καὶ ἦν ἐν τῇ ἐρήμῳ τεσσεράκοντα ἡμέρας πειραζόμενος ὑπὸ τοῦ σατανᾶ, καὶ ἦν μετὰ τῶν θηρίων, καὶ οἱ ἄγγελοι διηκόνουν αὐτῷ.

14. After John was delivered up Jesus came into Galilee preaching the Good News of God
Μετὰ δὲ τὸ παραδοθῆναι τὸν Ἰωάννην ἦλθεν Ἰησοῦς εἰς τὴν Γαλιλαίαν κηρύσσων τὸ εὐαγγέλιον τοῦ θεοῦ

15. and saying:
“The time is fulfilled and the Kingdom of God is near. Repent and believe in the Good News
.”
καὶ λέγων ὅτι πεπλήρωται καιρὸς καὶ ἤγγικεν βασιλεία τοῦ θεοῦ· μετανοεῖτε καὶ πιστεύετε ἐν τῷ εὐαγγελίῳ.
time – season – kairos – καιρὸς

16. And walking by the sea of Galilee He saw Simon and Andrew the brother of Simon casting a net into the sea. For they were fishermen.
Καὶ παράγων παρὰ τὴν θάλασσαν τῆς Γαλιλαίας εἶδεν Σίμωνα καὶ Ἀνδρέαν τὸν ἀδελφὸν Σίμωνος ἀμφιβάλλοντας ἐν τῇ θαλάσσῃ· ἦσαν γὰρ ἁλιεῖς.
fishermen – halieis – ἁλιεῖς

17. And Jesus said to them:
“Follow after Me, and I will make you to become fishers of men.
“.
καὶ εἶπεν αὐτοῖς Ἰησοῦς· δεῦτε ὀπίσω μου, καὶ ποιήσω ὑμᾶς γενέσθαι ἁλιεῖς ἀνθρώπων.

18. And immediately they left their nets and followed Him.
καὶ εὐθὺς ἀφέντες τὰ δίκτυα ἠκολούθησαν αὐτῷ.

19. And going forward a little distance He saw James the son of Zebedee and John his brother mending their nets in the boat,
Καὶ προβὰς ὀλίγον εἶδεν Ἰάκωβον τὸν τοῦ Ζεβεδαίου καὶ Ἰωάννην τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ καὶ αὐτοὺς ἐν τῷ πλοἰῳ καταρτίζοντας τᾳ δίκτυα,
James the son of Zebedee” – in the Greek, literally “James the – of Zebedee” – Iakobon ton tou Zebedaiou. Ἰάκωβον τὸν τοῦ Ζεβεδαίου
The flexibility of the Greek language makes it possible to express this concept without specifically using the word for “son” – especially as the next verse makes it clear that Zebedee is indeed their father.

20. and immediately He called them. And they left Zebedee their father in the boat with the hired servants and they followed behind Him.
καὶ εὐθὺς ἐκάλεσεν αὐτοὺς. καὶ ἀφέντες τὸν πατέρα αὐτῶν Ζεβεδαῖον ἐν τῷ πλοίῳ μετὰ τῶν μισθωτῶν ἀπῆλθον ὀπίσω αὐτοῦ.
the hired servants” – in the Greek, “the hired ones, the hirelings” – ton misthoton – τῶν μισθωτῶν

21. And they entered into Capernaum. And immediately on the Sabbaths He went into the synagogues and taught.
Καὶ εἰσπορεύονται εἰς Καφαρναούμ· καὶ εὐθὺς τοῖς σάββασιν εἰσελθὼν εἰς τὴν συναγωγὴν ἐδίδασκεν.

22. And they were all amazed by His teaching. For He taught them as one who had power and not as the Scribes.
καὶ ἐξεπλήσσοντο ἐπὶ τῇ διδαχῇ αὐτοῦ· ἦν γὰρ διδάσκων αὐτοὺς ὡς ἐξουσίαν ἔχων καὶ οὐχ ὡς οἱ γραμματεῖς.

23. And immediately there was in their synagogue a man who had an unclean spirit and he cried out
Καὶ εὐθὺς ἧν ἐν τῇ συναγωγῇ αὐτῶν ἄνθρωπος ἐν πνεύματι ἀκαθάρτῳ καὶ ἀνέκραξεν

24. saying:
“What do I have to do with You, Jesus of Nazareth? Have You come to destroy us? I know who You are, the holy One of God
!”
λέγων· τί ἡμῖν καὶ σοί, Ἰησοῦ Ναζαρηνέ; ἧλθες ἀπολέσαι ἡμᾶς; οἶδα σε τίς εἶ, ἅγιος τοῦ θεοῦ.
I know – oida – οἶδα – in the Greek, the grammatical number of the demons talking suddenly changes from a plural to a singular. Perhaps this is to indicate the confused nature of the demonic operation upon the man

25.And Jesus rebuked him saying:
“Be quiet, and come out from him!

καὶ ἐπετίμησεν αὐτῷ Ἰησοῦς λέγων· φιμώθητι καὶ ἔξελθε ἐξ αὐτοῦ.

26. And the unclean spirit convulsed him and cried out with a loud cry and came out of him.
καὶ σπαράξαν αὐτὸν τὸ πνεῦμα τὸ ἀκάθαρτον καὶ φωνῆσαν φωνῇ μεγάλῃ ἐξῆλθεν ἐξ αὐτοῦ.
loud cry – literally, a “big voice” – phonei megalei – φωνῇ μεγάλῃ

27. And they were all amazed so that they questioned among themselves asking:
“What is this? A new teaching with authority? For He commands the evil spirits and they obey Him!

καὶ ἐθαμβήθησαν ἅπαντες ὥστε συζητεῖν πρὸς ἑαυτοὺς λέγοντας· τί ἐστιν τοῦτο; διδαχὴ καινὴ κατ’ ἐξουσίαν· καὶ τοῖς πνεύμασιν τοῖς ἀκαθάρτοις ἐπιτάσσει καὶ ὑπακούουσιν αὐτῷ.

28. And the news about Him immediately went out everywhere into all the regions surrounding Galilee.
καὶ ἐξῆλθεν ἀκοὴ αὐτοῦ εὐθὺς πανταχοῦ εἰς ὅλην τὴν περίχωρον τῆς Γαλιλαίας.

29. And immediately they went out of the Synagogue and He went into the house of Simon and Andrew with James and John.
Καὶ εὐθὺς ἐκ τῆς συναγωγῆς ἐξελθόντες ἦλθον εἰς τὴν οἰκίαν Σίμωνος καὶ Ἀνδρέου μετὰ Ἰάκωβου καὶ Ἰωάννου.

30. Simon’s mother-in-law was ill with a fever, and immediately they told Him about her.
δὲ πενθερὰ Σίμωνος κατέκειτο πυρέσσουσα, καὶ εὐθὺς λέγουσιν αὐτῷ περὶ αὐτῆς.
with a fever” – the word for fever used here literally means “to be on fire” -puressousa – πυρέσσουσα
(in Latin, the word for fever literally means “boiling” – febris and this is the root of the English word)

31. And He came to her and took her hand and lifted her up. And the fever left her, and she ministered to them..
καὶ προσελθὼν ἤγειρεν αὐτὴν κρατήσας τῆς χειρός· καὶ ἀφῆκεν αὐτὴν πυρετός, καὶ διηκόνει αὐτοῖς.

32. When it was evening, when the sun had set, they brought to Him all those who were sick and those who were demon possessed.
Ὀψίας δὲ γενομένης, ὅτε ἔδυ ἥλιος, ἔφερον πρὸς αὐτὸν πάντας τοὺς κακῶς ἔχοντας καὶ τοὺς δαιμονιζομένους·

33. And the whole city was gathered together around the door..
καὶ ἦν ὅλη πόλις ἐπισυνηγμένη πρὸς τὴν θύραν.

34. And He healed everyone who was sick with various diseases and he drove out many demons and he did not allow the demons to speak, because they knew Him.
καὶ ἐθεράπευσεν πολλοὺς κακῶς ἔχοντας ποικίλαις νόσοις καὶ δαιμόνια πολλὰ ἐξέβαλεν· καὶ οὐκ ἤφιεν λαλεῖν τὰ δαιμόνια, ὅτι ᾖδεισαν αὐτὸν. [Χριστὸν εἰναι.]
[The Greek words here in square brackets do not occur in the Nestle-Aland version of the New Testament Text. If they did, it would read “…because they knew Him TO BE THE CHRIST”]

35. And in the morning having risen a long way still into the night, He went out and He left to go into the wilderness and there He prayed.
Καὶ πρωῒ ἔννυχα λίαν ἀναστὰς ἐξῆλθεν καὶ ἀπῆλθεν εἰς ἔρημον τόπον κακεῖ προσηύχετο.
wilderness – literally “deserted place (or desert)” – eremon topon – ἔρημον τόπον

36. And Simon and those who were with him searched Him out,
καὶ κατεδίωξεν αὐτὸν Σίμων καὶ οἱ μετ’ αὐτοῦ,
searched Him out” – literally, “thoroughly searched Him out, pursued Him very closely” – katedioxen – κατεδίωξεν This is the same verb translated in other contexts as “Persecute” – “whenever they persecute you in this city, flee to the next one…” – Matthew 10 v23

37. and they found Him and they said to Him:
“Everyone is looking for You
!”
καὶ εὗρον αὐτὸν καὶ λέγουσιν αὐτῷ ὅτι πάντες ζητοῦσιν σε.
they found Him” – in the Greek, “when they had found Him” – heuron – εὗρον

38. And He said to them:
“Let us go another way into the nearby towns so that I might preach there. For this is why I have come
.”
καὶ λέγει αὐτοῖς· ἄγωμεν ἀλλαχοῦ εἰς τὰς ἐχομένας κωμοπόλεις, ἵνα καὶ ἐκεῖ κηρύξω· εἰς τοῦτο γὰρ ἐξῆλθον.

39. And He went preaching in their synagogues throughout all Galilee and casting out demons.
Καὶ ἦλθεν κηρύσσων εἰς τὰς συναγωγὰς αὐτῶν εἰς ὅλην τὴν Γαλιλαίαν καὶ τὰ δαιμόνια ἐκβάλλων.

40. And a leper came to Him begging Him and kneeling and saying to Him:
“If You want to, You are able to cleanse me!

Καὶ ἔρχεται πρὸς αὐτὸν λεπρὸς παρακαλῶν αὐτὸν καὶ γονυπετῶν καὶ λἐγων αὐτῷ ὅτι ἐὰν θέλῃς δύνασαι με καθαρίσαι.

41. And Jesus had compassion on him, stretched out His hand and touched him and said to him:
“I do want it, be cleansed!

καὶ σπλαγχνισθεὶς ἐκτείνας τὴν χεῖρα αὐτοῦ ἥψατο καὶ λέγει αὐτῷ· θέλω, καθαρίσθητι·

42. And immediately the leprosy left him, and he was cleansed.
καὶ εὐθὺς ἀπῆλθεν ἀπ’ αὐτοῦ λέπρα, καὶ ἐκαθαρίσθη.

43. And He strictly warned him and immediately sent him out
καὶ ἐμβριμησάμενος αὐτῷ εὐθὺς ἐξέβαλεν αὐτὸν

44. and He said to him:
Make sure that you do not tell anyone anything, but go to show yourself to the priest and take the gift for your cleansing which was ordained by Moses, as a witness to them.

καὶ λέγει αὐτῷ· ὅρα μηδενὶ μηδὲν εἴπῃς, ἀλλὰ ὕπαγε σεαυτὸν δεῖξον τῷ ἱερεῖ καὶ προσένεγκε περὶ τοῦ καθαρισμοῦ σου προσέταξεν Μωϋσῆς, εἰς μαρτύριον αὐτοῖς. d
Make sure that you do not tell anyone anything” – in the Greek “see that you say nothing to no-one” – “hora medeni medev eipeis” – ὅρα μηδενὶ μηδὲν εἴπῃς

45. The man went out and began to preach many things and to spread the story, so that Jesus was no longer able to go openly into the city, but He was outside it in desert places. And they came to Him from everywhere.
δὲ ἐξελθὼν ἤρξατο κηρύσσειν πολλὰ καὶ διαφημίζειν τὸν λόγον, ὥστε μηκέτι αὐτὸν δύνασθαι φανερῶς εἰς πόλιν εἰσελθεῖν, ἀλλ’ ἔξω ἐπ’ ἐρήμοις τόποις ἦν· καὶ ἤρχοντο πρὸς αὐτὸν πάντοθεν.

Back to top of page
Link to Translation of Mark 1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *